ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

Social Radio 2.0

Το Ευρωπαϊκό έργο Social Radio 2.0 – The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education,  έχει στόχο να προσφέρει μια ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που θα υποστηρίξει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς στην προώθηση της εκπαίδευσης για την ενεργό πολιτότητα, συνδυάζοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους (μάθηση μέσω πρότζεκτ, βιωματική μάθηση και μάθηση μέσω σχεδιασμού) με την εκτεταμένη χρήση των νέων μέσων και της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τη δύναμη του διαδικτυακού ραδιοφώνου και των podcast.

NEStOR

Σκοπός του έργου NEStOR ήταν να δημιουργήσει στην Ευρώπη ένα μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο που να αποτελεί ένα ευέλικτο, πολύγλωσσο, σύγχρονο και ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία. Η πλατφόρμα εμπλουτίζεται με σύγχρονο διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση και προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε ευρωπαίου μαθητή και μαθήτριας σε ένα κοινό ραδιοφωνικό δίκτυο και την ανταλλαγή και διάχυση πολιτισμικών στοιχείων.

CΥberSafety

Το ευρωπαϊκό έργο CYberSafety φέρνει κοντά τους κύριους εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη δημιουργία μιας κουλτούρας ασφαλούς διαδικτύου, ενδυναμώνοντας δημιουργικούς, καινοτόμους και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες στη ψηφιακή κοινωνία. Στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ευαισθητοποίησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες, πηγές και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, αλλά και να μοιραστούν εμπειρίες, εμπειρογνωμοσύνη και καλές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι να συνεισφέρει σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση παρέχοντας ποιοτική και ποσοτική ανατροφοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα θέματα ασφαλούς διαδικτύου για τα παιδιά στην Κύπρο.  Το έργο CYberSafety δημιουργήθηκε για να συμβάλει περαιτέρω στην υπάρχουσα δουλειά που έγινε στην Κύπρο στον τομέα αυτό, εστιάζοντας στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

elGreek