ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καταγράφουμε τη Μνήμη

Στόχος του Προγράμματος Καταγράφουμε τη Μνήμη – Παραγωγή ντοκιμαντέρ από μαθητές και μαθήτριες είναι να εμπλέξει την εκπαιδευτική κοινότητα σε ένα βιωματικό παιγνίδι οικειοποίησης της συλλογικής και ατομικής μνήμης μέσω της οπτικοακουστικής καταγραφής προσωπικών βιωμάτων ατόμων του οικείου περιβάλλοντος των μαθητών και μαθητριών σε σχέση με τις εκάστοτε θεματικές του Προγράμματος.

Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο

Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο αποτελεί ένα ευέλικτο, σύγχρονο, ελκυστικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τα σχολεία, καθώς προωθεί καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων. Κάθε σχολική μονάδα που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο θα κληθεί να αναπτύξει σχετικές δράσεις, που θα αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής ή σειράς εκπομπών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και να αξιολογήσει την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο

Οι Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο 2.0 είναι ένα Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, που προσβλέπει στην αξιοποίηση μαθητών και μαθητριών -των Μικρών Εκπαιδευτών για το διαδίκτυο – για την ανάληψη δράσης για εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου αλλά και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, για τη δημιουργική αξιοποίηση και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο

Το Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο στοχεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών με ασφάλεια, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα, εκ μέρους των μαθητών και μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς επίσης και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Μέσα από το Πρόγραμμα, αναμένεται το σχολείο να εκτελέσει δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών και μαθητριών αλλά και των εκπαιδευτικών, και να τους ευαισθητοποιήσει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Παράλληλα, αναμένεται το σχολείο να αξιοποιήσει δημιουργικά τις δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και να προλάβει ή και να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και αφορούν στη χρήση των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών.

elGreek